مقاومت آنزیمی کرونا در برابر داروهای ضد ویروس

ویروس کرونا که سبب ایجاد بیماری "COVID-19" می‌شود، توانایی زیادی برای مقاومت در برابر اکثر داروهای ضدویروسی نوکلئوزیدی دارد، اما یک مطالعه جدید می‌تواند به غلبه بر قدرت دفاعی ویروس کمک کند.

 

بیشتر بدانید